właścicielem stron - www.spokojny-sen.pl i www.kolysankiprenatalne.pl jest firma Maxx, z siedzibą w Łodzi, Tatrzańska 104 lok. 60, NIP 728-218-69-23

sprzedażą detaliczną wszystkich produktów znajdujących się na powyższych stronach www, zajmuje się Fundacja Rodzice Przyszłości, ul. Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553 Łódź, KRS: 0000390878. NUMER KONTA: 05 1540 1245 2018 4811 0662 0001. KONTAKT +48 601 26 30 88, biuro@rodziceprzyszlosci.pl

Regulamin sklepu prowadzonego przez Fundację Rodzice Przyszłości


I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1) „Portale”- strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl oraz jej podstrony, www.swiadomirodzice.pl oraz jej podstrony;
2) „Fundacja”- właściciel Portali tj. FUNDACJA „RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018;
3) „Użytkownik”- każdy internauta, który zawarł z Fundacją Umowę;
4) „Konto”- konto Użytkownika założone przez niego w jednym z Portali zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
5) „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione zgodnie z postanowieniami

§ 11 Regulaminu;

6) „Umowa”- oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Fundacją w przedmiocie założenia Konta, Uzupełnionego Konta i korzystania z funkcjonalności Portali;
7) „Sklepy” – sklepy internetowe prowadzone przez Fundację pod adresem www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstronach, www.warsztaty.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstronach.
8) „Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, uczestniczenia przez Użytkowników w darmowych testach udostępnianych przez Fundację na Portalach, wglądu w wyniki testów, korzystania z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwania informacji dotyczących działań Fundacji dodawania produktów oferowanych przez Sklepy do listy życzeń, zawierania przez Internet umów sprzedaży usług oferowanych za pomocą Sklepów prowadzonych przez Fundację, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepów.

§ 3

Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta.

§ 4

1. Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
2. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portali.

§ 6

Każdy Użytkownik może założyć w Portalach tylko jedno Konto.

III. Zawarcie Umowy

§ 7

Konto w Portalach mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 8

1. Osoba chcąca zawrzeć z Fundacją Umowę powinna wypełnić formularz znajdujący na którymkolwiek z Portali, który będzie dostępny w osobnej zakładce, po kliknięciu w przycisk po kliknięciu w przycisk „Zaloguj Się” lub wypełnieniu testu udostępnionego na części Portali.
2. W powyższym formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w którymkolwiek z Portali, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Fundacji i jest zaproszeniem do złożenia przez Fundację przyszłemu Użytkownikowi oferty zawarcia Umowy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. W jego treści będzie podana treść regulaminu oraz Polityki prywatności.
6. Wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie powyższym stanowi ofertę Fundacji skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy. Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z przyjęciem oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy i aktywowania Konta.
7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu powyższego. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
8. Od razu po zawarciu Umowy Fundacja rozpoczyna wykonywanie usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług od razu po zawarciu Umowy.
9. Ponadto, przyszły Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta za pomocą swojego konta założonego w portalu www.facebook.com, na zasadzie OpenID, poprzez kliknięcie przycisku „Połącz z facebookiem”. Postanowienia ust. 5-7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

IV. Konto

§ 9

1. Po zawarciu Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.
2. Konto Użytkownika, założone na jednym z Portali, jest aktywne również na pozostałym Portalach.
3. Z poziomu Konta Użytkownik może: mieć dostęp do swoich wyników osiągniętych w testach znajdujących się na Portalach, korzystać z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwać informacje dotyczące działań Fundacji.
4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta, może także korzystać z usług oferowanych przez Sklepy, po wcześniejszym spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu.

§ 10

Po zalogowaniu się Użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z możliwości wypełniania testów znajdujących się na Portalach. Oznacza to, że będzie miał możliwość ich rozwiązywania, a także dostęp do wyników w nich osiąganych.

V. Korzystanie ze Sklepów

§ 11

1. Użytkownik może po zalogowaniu się do Konta korzystać z usług oferowanych w Sklepach, pod ich adresami www.
2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ustępie powyżej, Użytkownik będzie musiał uprzednio uzupełnić Konto, za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na osobnej zakładce znajdującej się na odpowiednich podstronach Sklepów. W formularzu Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a także opcjonalnie numeru telefonu.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
4. Formularz uzupełniający, znajdujący się na stronach Sklepów prowadzonych przez Fundację, stanowi ofertę Fundacji skierowaną do Użytkownika w przedmiocie uaktywnienia Uzupełnionego Konta.
5. Wypełnienie powyższego formularza i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem, wskazanej w ustępie powyższym, oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją a Użytkownikiem, który wypełnił formularz uzupełniający dochodzi do zawarcia umowy o uaktywnienie Uzupełnionego Konta.
6. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 12

1. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.
2. Podane w Sklepach ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

§ 13

1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 14

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Fundacją Użytkownik wybiera w którymkolwiek ze Sklepów towary lub usługi poprzez wejście w zakładkę „dodaj do koszyka”. Towary lub usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów lub usług, usunięcia znajdujących się tam towarów lub usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu towarów lub usług do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów lub usług, jakie chce kupić w którymkolwiek ze Sklepów poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, jakie Użytkownik chce zamówić należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” a następnie wybrać sposób dostawy oraz płatności. Po wybraniu sposobu dostawy i płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także koszt wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybraną formę dostawy. W rubryce znajdującej się poniżej należy wpisać adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Uzupełnionym Koncie) oraz ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
4. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem stanowią, skierowane do Użytkownika przez Fundację zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Potwierdzenie powoduje złożenie przez Użytkownika Fundacji oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
6. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Fundację, co powoduje związanie Użytkownika ofertą.
7. Przyjęcie oferty złożonej przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie przez Fundację na adres mailowy podany przez Użytkownika w Koncie, informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Użytkownika. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika, w taki sposób, że Użytkownik miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Fundacją a Użytkownikiem.

§ 15

1. Płatności odbywają się za pośrednictwem transferuj.pl.
2. Do wyboru Użytkownika pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Użytkownika oferty dotyczącej zakupu towarów i usług znajdujących się w koszyku.

§ 16

Po zalogowaniu się do Uzupełnionego Konta, Użytkownik ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

VI. Zwroty i Reklamacje
§ 17
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartej z Fundacją, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania Konsumentowi zakupionych rzeczy lub, w przypadku umów o świadczenie usług, od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub o świadczenie usług powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
2. Fundacja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 1225) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją nie przysługuje, jeżeli dotyczyła ona nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, a także jeżeli dotyczyła ona świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone np. audiobooki, e-booki.
3. Fundacja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 1225) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej z Fundacją nie przysługuje, w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest świadczenie usług rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu określonego w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§ 18

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy pomoc@rodziceprzyszlosci.pl, pocztą na adres Fundacji lub osobiście do protokołu w siedzibie Fundacji.
2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Fundację.
3. Fundacja rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


VII. Czas trwania Umowy

§ 19

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

Użytkownik ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy: e-mailem na adres: pomoc@rodziceprzyszlosci.pl lub złożyć je w inny sposób, jak przykładowo pocztą na adres Fundacji.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
Opracowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy:
świadczącej kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu,
dostarczającej rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym.
gbędącej partnerem międzynarodowej sieci kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów European Tax & Law (ETL) zrzeszającej specjalistów z wielu krajów UE, w tym Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii i innych.
specjalizującej się m. in. w:
- obsłudze przedsiębiorców w tradycyjnych gałęziach prawa,
- prawie IT, w tym w e-commerce, ochronie danych osobowych,
- prawie korporacyjnym,
- fuzjach i przejęciach dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- prawie własności intelektualnej,
- zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Więcej informacji na www.lubasziwspolnicy.pl
Więcej o prawie IT, regulaminach, politykach prywatności na www.PortalPrawaIT.com
Więcej o ochronie danych osobowych na www.PortalODO.com